Algemene Voorwaarden “Meubel Outlet 2014”

 

1.        Dit reglement is van toepassing op eenieder die als standhouder aan “Meubel Outlet 2014” deelneemt.
 

2.        Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.
 

3.        Met “deelnemer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor “Meubel Outlet 2014” en wiens inschrijving door de organisatie is geaccepteerd.
 

4.        Aanmelding deelname via ons inschrijfformulier.
 

5.        Voor deelname aan “Meubel Outlet 2014” genieten de leden van “Ondernemersvereniging Lienden Ingen Ommeren” en “Ondernemersvereniging De Hofstede” hierna te vernoemen OV de voorkeur. De organisatie heeft het recht om hier vanaf te wijken.

5a. Buiten dat is de eerste keus voor diegene, die het afgelopen jaar ook op “Meubel Outlet 2014” aanwezig was.
 

6.        Aanmelding na 1 maart 2014 heeft als gevolg dat u niet meer vermeld kunt worden in de advertenties.
 

7.        Na inschrijving ontvangt de deelnemer een rekening. Het verschuldigde staangeld dient binnen de op de rekening vermelde termijn voldaan te worden.
 

8.        Deelname aan “Meubel Outlet 2014” is definitief na schriftelijke bevestiging van de organisatie en betaling van de standhuur.
 

9.        De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 

10.     Toewijzing van uw standplaats gaat altijd op aanwijzing van de organisatie.
 

11.     Bij niet voldoen van het staangeld behoudt de organisatie zich alle rechten voor.
 

12.     De organisatie heeft voor “Meubel Outlet 2014” een branchebeleid, maar verleent geen alleenrecht. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is.
 

13.     Tot tien werkdagen voor de aanvang van “Meubel Outlet 2014” kunt u kosteloos annuleren tot 16:30 uur. Vanaf tien werkdagen tot en met 4 werkdagen voor aanvang van “Meubel Outlet 2014” wordt er €100,- (honderd euro) kosten berekend. Indien u later annuleert of afwezig bent op “Meubel Outlet 2014” zal het gehele staangeld worden berekend.
 

14.     Bij niet verschijnen op “Meubel Outlet 2014” bent u alsnog staangeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van al betaalde staangelden.
 

15.     Indien bij aanvang van “Meubel Outlet 2014” de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van de reeds betaalde staangelden.
 

16.     Deelnemers aan “Meubel Outlet 2014” worden gehouden aan het aantal m², welke zij hebben opgegeven op het inschrijfformulier. Eventuele wijzigingen kunnen alleen door de organisatie worden doorgevoerd. Iedere deelnemer dienst een eigen inschrijfformulier in te vullen, wel mag men samen in 1 stand staan.

17.     Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.
 

18.     De deelnemer dient zich te behouden aan de door de organisatie gestelde voorwaarden en eventueel te verstrekken instructies.
 

19.     De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer van “Meubel Outlet 2014” te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van “Meubel Outlet 2014”.
 

20.     De verkoop van eten en drinken is niet toegestaan tenzij de organisatie daar toestemming voor gegeven heeft. Tevens is het niet toegestaan om te koken en/of te bakken, producten warm te houden c.q. op te warmen.
 

21.     Koffiezetapparaten, waterkokers etc. zijn niet toegestaan.

22.     Scherpe voorwerpen mogen niet rechtstreeks op de vloer(bedekking) staan.
 

23.     De vloerbedekking mag niet in contact komen met producten die schadelijk zijn voor de vloerbedekking (bijvoorbeeld water en grond).
 

24.     Over de vloer(bedekking) mag alleen met luchtbanden gereden worden, welke de vloer(bedekking) niet kunnen beschadigen. Door gebruik van luchtbanden komen er ook geen hobbels in de vloerbedekking!
 

25.     De achter- en scheidingswanden/kamerschermen dienen zelf te worden neergezet en mogen max. 60% van de standdiepte zijn. Wanneer men hiervan af wilt wijken is overleg met de standhouder naast u nodig.
 

26.     Er dient zelf voor de brandveiligheid zorg gedragen te worden. Nooduitgangen dienen ten alle tijden vrijgehouden te worden!
 

27.     Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de deelnemer.
 

28.     Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.
 

29.     Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen.

 

30.     De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten, eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
 

31.     Indien de organisatie door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventueel daaruit voorvloeiende schade.
 

32.     Indien “Meubel Outlet 2014” geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 

33.     De organisatie en de OV hebben het recht de reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.
 

34.     Openingstijden “Meubel Outlet 2014”: vrijdag 11 april van 16:00 tot 21:00 uur,zaterdag 12 april van 11:00 tot 18:00 uur.
 

35.     Voor opmerkingen, aanmerkingen en/of vragen voor aanvang en tijdens “Meubel Outlet 2014” kunt u terecht bij de organisatie te bereiken onder het nummer: 0344-602180 (Marian Harteman).

Organisatie

Harteman Tentenverhuur

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 21 80

 

Healthclub Juliën

Provincialeweg 16

4033 BR Lienden

Tel: 0344 60 22 04

 

Ondernemersvereniging LOI

Henk van Dorland

Tel: 06 22 96 73 45

 

Ondernemersvereniging De Hofstede

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 10 50

Plan route naar First Season Event


Volg ons op

FacebookTwitter
QR-Code dieser Seite